Årsmöten

Med anledning Mats Holméns bortgång april 2019.

Mats var styrelsemedlem i ca 30 år och hade ett stort filmintresse. Mats filmsmak var bred, alltifrån smal konstfilm till mer publikfriande film. Inför våren 2019 gladde sig Mats åt såväl Oscarsvinnaren Three Billboards from Missouri Ebbing som dokumentären Olegs barndom. Mats bidrog till att Sölvesborgs Filmstudio fick upp ögonen för rysk filmkonst. En av Mats filmfavoriter var Tarkovskij och då Yttersta Domen, en film som filmstudion visat vid två tillfällen tack vare Mats entusiasm för densamma.

Mats representerade Sölvesborgs Filmstudio vid utdelningen av Sölvesborgs kulturpris som tilldelades oss år 2000 och han skötte under många år kassörsuppdraget.

Mats hade önskat att i större utsträckning kunna ta del av de arrangemang som sker i Sveriges Förenade Filmstudios regi på nationell nivå. Intensiva arbetsperioder samt det egna jordbruket satte tyvärr många gånger stopp för ett sådant deltagande och det är sorgligt att Mats inte fick njuta mer av filmhelger i Filmhuset samt förhandsvisningar i Kivik.

Vi saknar Mats värme,vänskap och filmkunnande.

Styrelsen Sölvesborgs Filmstudio

Sammandrag av årsmötet med Sölvesborgs Filmstudio den 14 mars kl 1745 2019 Scala Bio

Ordf Agneta Arvidsson öppnande mötet och Ann-Sofie Persson-Testouri utsågs till sekreterare. Till justerare valdes Monica Berger samt ordf. Årsmötets handlingar godkändes och ansvarsfrihet beviljades.

Omval av följande styrelsemedlemmar: Agneta Arvidsson, Ann-Sofie Persson-Testouri, Petra Lehrmann samt Monica Berger. Tyvär har två styrelsemedlemmar bestämt sig för att avsluta sin tid i styrelsen för Sölvesborgs Filmstudio. Mats Holmén och Margreth Friström avtackades i sin frånvaro.

Medlemskort för hösten 2019 vanns av Elisabeth Eng.

Övrigt framkom: Filmstudion bör intensifiera marknadsföringen bland seniorer eftersom många tror att man måste köa för medlemskort. Med två visningar behövs inte det och detta bör framhållas till exempel vid en seniorvisning. I augusti jubilerar Scala Bio 100 år. Styrelsen kommer att delta i firandet. Återkommer med hur.

(Utdrag) Protokoll för årsmöte med Sölvesborgs filmstudio den 1 mars 2018 kl 1745 på Scala Bio

Ordf Agneta Arvidsson öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Vi var 16 medlemmar närvarande. Dagordningen godkändes. Till sekr valdes Ann-Sofie Persson-Testouri. Till att justera protokollet valdes Petra Lehrman och Carina Friberg. Verksamhetsberättelsen, ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.  Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.
Val av styrelse: Omval av Agneta Arvidsson, ordförande. Omval av styrelseledamöter: Margreth Friström, Monica Berger, Mats Holmén och Ann-Sofie Persson-Testouri. Nyval av styrelseledamot Petra Lehrman.  Omval av revisor Sören Pettersson samt omval av adj kassör Christer Arvidsson.
Övriga frågor: En fråga kom upp angående möjligheten att visa gamla godingar. Problemet är att digitaliseringen försvårar möjligheten att visa gamla filmer, men i framtiden blir det kanske möjligt efterhand som fler gamla filmer blir digitaliserade.
Vi informerades om att nästa år är det Biograf Scalas 100-årsjubileum

 

2017-03-02/Utdrag från årsmötet Sölvesborgs Filmstudio 2016

Mötets handlingar och ekon berättelse gicks igenom o godkändes. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. Omval av styrelsen utom Kristina Ekberg som slutat under året. Nyval av kassör Christer Arvidsson. Till att teckna firma var för sig valdes Christer Arvidsson och Agneta Arvidsson. Sören Petersson omvaldes som revisor.
Styrelsen kommer att delta vid SFF årsmöte i Stockholm och filmhelg Kivik i maj. Önskan att vi ska använda mikrofon vid våra presentationer.
Under verksamhetsåret 2016 har dubblering av visningar fortsatt. Medlemsantalet uppgick till 130 vt16 samt 160 ht16. Styrelsen noterar att eftermiddagsvisningen har ökat i popularitet. De filmer som visades under året 2016 finns redovisade med betyg under rubriken Arkiv på hemsidan www.solvesborgsfilmstudio.se  Filmen Mandarinodlaren anlände inte i tid för visningen utan filmen Brooklyn visades istället. Mandarinodlaren visades som extra visning utöver ordinarie program, ett för studion dyrt förfaringssätt men samtidigt något som uppskattades väldigt mycket av medlemmarna.
Vårt bidrag till Sölvesborgs kulturvecka var en öppen visning av filmen Bland män och får. Vi erbjöd icke-medlemmar att se filmen för 50 kr. Styrelsens fortbildning /Margreth Friström och Agneta Arvidsson deltog vid filmfestivalen i Båstad i början av augusti. Swish har anskaffats och vi erbjuder nu betalning av medlemsavgiften via Swish och kontant.  Medlemsaktivitet/Mellan visningarna vid den avslutande filmen Mustang ht16, bjöds medlemmarna på dryck och pizzabit. Många filmsamtal under samvaron och styrelsen fick värdefulla intryck för sitt fortsatta arbete.

 

2016-03-03 Årsmöte för Sölvesborgs Filmstudio
ägde rum den 3/3 styrelsen omvaldes och beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Verksamhetsberättelse, ekonomisk översikt o balansräkning och revisionsberättelse lästes upp och lades till handlingarna. Tack framfördes från alla medlemmarna för styrelsens arbete som uppskattas mycket och är högt värderat av medlemmarna.

Årsmöte 12/3 2015

Till att justera årsmötets protokoll valdes Britt Gars-Petersson och AnnSofie Testouri. Versamhetsberättelse, ekon redovisning o revisorberättelse föredrogs o las till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelse och revisor omvaldes. Revisorn påpekade för styrelsen vikten av att se till fortbildningsbehovet samt till vikten av att främja kontakten med huvudorganisationen. Sölvesborgs Filmstudio är idag en stor förening och det krävs ett gediget styrelsearbete för att sköta föreningen. Det är viktigt att styrelsen får inspiration och möjlighet att utöka kontaktnätet med landets övriga filmstudior.

Hyrestvist Scala Bio

20140904 Aviserad hyreshöjning Scala Bio Sölvesborg gör att vi i nuläget inte vet om vi har någon lokal nästa termin, parterna förhandlar och vi hoppas på en positiv lösning. Styrelsen har skrivit till Sölvesborgs Kommun att Filmstudion oroas över risken att stå utan biograf eller få ökade kostnader så att vår verksamhet hotas. Vi betonar vikten av Scala Bio som kulturinstitution som erbjuder kvalitetsfilm i Sölvesborg. Vi bevakar ärendet i nära samråd med Jörgen och Roger på Scala Bio, Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) och informerar våra medlemmar efterhand.
20141113 Filmstart våren 2015 flyttas fram tills vidare… Hyrestvisten Scala Bio ännu inte löst och vi saknar besked om lokal inför vårens filmer! Filmstudion måste därför tyvärr meddela att FILMSTART VÅREN 2015 flyttas fram tills vidare. Vi hoppas fortfarande på att parterna ska komma överens och att tvisten löses så vi kan fortsätta filmstudions verksamhet i Scala Bios vackra fina lokaler. Under tiden fortsätter vi bevaka och påverka berörda parter/intressenter för att hitta framtida lösningar. Vi noterar ett stort stöd för bion från våra medlemmar, Sölvesborgs kommun, allmänhet, ’Vi vill ha Scala Bio kvar’ på FB, öppet brev, insändare och vår skrivelse med artiklar i bltsydostran, Pro m fl  och i kontakter med SFF/andra studios. Vi berättar mer när ny info om förhandlingsläge och planering för våren finns.
20141127 Inga nya besked om Scala, vi avvaktar. Tack för ännu en fantastisk filmhöst och så hoppas vi att lokalfrågan löses så vi kan fortsätta visa kvalitetsfilm även i fortsättningen!!
20141208 Glädjande besked angående Scala Bio. Parterna har kommit överens om ett ettårigt avtal. Det innebär att Filmstudion fortsätter i vår med fördröjd start.

*)Öppen visning för Allmänheten under Sölvesborgs Kulturvecka.
Filmstudion visar svenska ÅTERTRÄFFEN i regi av Anna Odell. Plats Scala Bio torsdagen den 30 okt kl 1500-1630ca. Filmstudiopris 20:-, ingen platsbokning.
Filmstudions medlemmar hänvisas till visning kl 1900.Välkomna!

Sammandrag från Årsmöte Sölvesborgs Filmstudio 27/2 2014

Årsmötets deltagare hälsades välkomna.
Till justerare valdes Britt Gars-Petersson och Karin Maltestam.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse gicks igenom och lades till handlingarna.
Årsmötet beviljade styrelsen för Sölvesborgs Filmstudio ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Samtliga styrelsemedlemmar och revisor omvaldes (se ovan).
Årsmötet beslutade att ansöka om organisationsnummer till kontokort för föreningens ekonomiska transaktioner.
Årsmötet beslutade att kassör Monica Berger och ordförande Agneta Arvidsson äger rätt att var för sig teckna firma för Sölvesborgs Filmstudios räkning.
Årsmötet beviljade styrelsen rätt att höja medlemsavgiften med 50kr till 250kr vuxna resp 200 kr stud per termin inför hösten 2014. Höjningen gäller framgent och motiveras av föreningens investeringsbehov av hemsida och medlemshantering.
Maa förslag om dubbla visningar på torsdagar diskuterades frågan av årsmötets deltagare. En ev dubblering behöver utredas noggrant vad gäller underlag, ekonomiska
konsekvenser och personella insatser. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda frågan om dubblering av visningar. Parallellt utreds också hur nuvarande system kan förbättras.
Efter årsmötet visades komedin Kvartetten i regi av Dustin Hoffman.

2013 har varit framgångsrikt för Filmstudion med fortsatt stort filmintresse;
vi har haft högsta medlemsantalet någonsin och hade utsålt båda terminerna! Vi rivstartade året med Searching for Sugar Man som fick vårt hittills högsta betyg 5,5 av 6 möjliga!!
Tack alla för visat förtroende. Vi tackar alla våra medlemmar för ännu ett fantastiskt filmår och hälsar välkomna åter till vårterminen 2014 som startar den 16 januari med nya
spännande filmer och ett för oss nytt filmland!

Obs!  U T S Å L T våren 2013  Obs!
Tyvärr kan vi INTE sälja flera medlemskort för våren eftersom alla sittplatser inkl reserver är sålda. Vi tackar för det fantastiska intresset för vårens filmprogram.
Vi har aldrig tidigare sålt slut och aldrig första filmen! Så gav ni också Searching for Sugar Man det hittills högsta betyget 5,5 av 6 möjliga.

Filmstudions Årsmöte 18/4 2013

Efter filmen Baikonur hade föreningen årsmötet. Handlingarna var i sin ordning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Sittande styrelse samt revisor omvaldes för
ännu ett år framåt. Revisorn tackades särskilt för den hjälp han bistått styrelsen med. Utöver årmötets obligatoriska ärenden samtalades kring vårens filmer, höstens ungdomsfilmfestival samt lite kring kommande kulturinslag.”

Årsmöte 2012-03-01

Filmstudion höll årsmöte direkt efter vi visat Woody Allens ’Midnatt i Paris’. Efter att ordföranden öppnat mötet följde de formella delarna där verksamhetsberättelse,
kassan och revisonsberättelsen gicks igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Medlemsantalet hösten 2011 var rekordhögt med 144 medlemmar.
Styrelsen omvaldes med undantag av Bertil Pehrsson som avsagt sig omval. Styrelsen tackar varmt Bertil för hans betydande insatser för Sölvesborgs Filmstudio
under många år. Filmstudion deltar vid SFF:s filmhelg i Kivik och årsmötet i Sthlm. Diskuterades innehållet vad gäller medverkan under höstens kulturvecka i Sölvesborg,
inga beslut togs. Styrelsen träffas 22/5 för filmsättningsmöte hösten 2012.

Gustaf Cassel har avlidit, nov 2011 Vi kommer att sakna Gustaf och minnas honom för hans stora filmintresse, goda vänskap och alla insatser han gjort för att främja kvalitetsfilmarbetet i Sölvesborg.

Film under äppelträden –  SFF:s filmhelg Kivik 21-22 maj 2011

”Berikande inspirerande helg med bra aktuella filmer visade i vacker miljö och i underbart väder”. Vi gillade flera av de visade filmerna och inspirerades både av dessa och alla intressanta möten med filmkunniga deltagare. Dessutom fick vi en smygpremiär på Kjell-Åke Anderssons ’Någon annanstans i Sverige’ som kommer på svenska biograferna hösten 2011. SFF:s program.

Sammandrag från årsmötet 2011

Årsmöte för Sölvesborgs Filmstudio hölls den 17 februari 2011 och direkt därefter visades den tyska filmen ’Det vita bandet’. Medlemsantalet har under 2010 varit ca 100. Filmer som visats se Arkiv . I samband med kommunens kulturvecka i oktober och som en del i programöverenskommelsen för verksamhetsbidrag bjöd vi in till föredrag om skräckfilm med visning av skräckfilmen Barnhemmet.  Styrelsen omvaldes, ingen ny studeranderepresentant valdes efter avgående William R Perung som flyttat till annan ort. Revisor Sören Petersson omvaldes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Filmstudion beslutade att delta vid filmhelgen i Kivik 21-22/5 och undersöker möjligheterna att även besöka Båstad filmfestival. Till Sölvesborgs kommuns kulturvecka v44 beslöts att Filmstudion ska erbjuda Sing-a-long bio i samarbete med någon lokal kör. Information lämnades om den planerade digitaliseringen av Scala Bio som innebär att biografen kommer att hålla stängt från slutet av april till mitten av maj för renovering. Diskussion om framtidstankar och ev samarbeten avslutade årsmötet.